ข้างบ้านก่อสร้างโรงแรมทำวัสดุก่อสร้างจำนวนมากตกใส่บริเวณบ้าน

เรียน อบจ.เชียงใหม่บ้านพักของข้าพเจ้าตั้งอยู่ที่ 148 ถ.ศรีดอนไชย ต.ช้างคลาน อ.เมืองเชียงใหม่ 
เทศบาลนครเชียงใหม่ 50100 โดยบริเวณข้างเคียงอยู่ระหว่างการก่อสร้างโครงแรมความสูงประมาณ 4 ชั้น ได้ทำวัสดุก่อสร้างหล่นลงมาบริเวณบ้านหลายครั้งโดยล่าสุดทำบันได สว่าน และค้อนตกลงมา (ตามภาพประกอบ) เป็นอันตรายต่อชีวิตผู้อยู่อาศัยโดยรอบ และบ่อยครังได้ทำการก่อสร้างเกินเวลาที่กฎหมายกำหนด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ 


akeger - [แก้ไข]
level : User
1 Posted
13/02/2020 - 15:42
แก้ไขล่าสุด
13-02-2020 15:43
14-02-2020 12:19
14-02-2020 12:20

 
No. 1 [391.339.374]

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้รับเรื่องไว้แล้วและได้มอบหมายให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ หากผลเป็นประการใดจะรายงานให้ทราบต่อไป


CMPAO - [แก้ไข]
level : Admin
14/02/2020 - 08:45

 


    จำกัดสิทธิ์การใช้งานในกลุ่มนี้ (รับเรื่องร้องเรียน)
  • ล็อคตอบคำถาม
  • ตรวจสอบคำตอบ