km
 


  สรุปประเด็น การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการรับฟังความคิดเห็น แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 2561-2564 จำนวน 18 อำเภอ (ม.ค.-ก.พ. 2562)
 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th