Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
เกี่ยวกับ อบจ.เชียงใหม่

23/05/2022 :: ( 4,896 ผู้เข้าชม )

สายด่วนผู้บริหาร

นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ 
 081-8828087, 053-998333 ต่อ 118 

นางวิภาวัลย์ วรพุฒิพงศ์  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 081-7642244, 053-998333 ต่อ 119

นายแพทย์เพทาย เตโชฬาร  รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 084-6100909, 053-998333 ต่อ 125

นายสุเทพ สายทอง รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 081-8842154, 053-998333 ต่อ 122

นายนาวิน สินธุสอาด  ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 081-8931551, 053-998333 ต่อ 116

นายธีรพล นิติจอมเล็ก  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 085-7219555, 053-998333 ต่อ 100

นายธีระชัย เปรมชื่นพนาวัน  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 061-3278295, 053-998333 ต่อ 100

นายธาดา พรหมเสนใจ  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
 082-5378507, 053-998333 ต่อ 100


Tags: