Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

21/09/2023 :: ( 113 ผู้เข้าชม )

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 549 ลว 25 ม.ค. 65 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ของ อบจ.ฯ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0819.3/ว 549 ลว 25 ม.ค. 65 เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนพัฒนาสุขภาพระดับพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ดำเนินการรับการถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

: ( 151 ดาวน์โหลด )

Tags: