Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

21/09/2023 :: ( 268 ผู้เข้าชม )

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลว 19 ส.ค. 65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นของ อปท.เพื่อจัดทำบริการสาธารณะฯ

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 6086 ลว 19 ส.ค. 65 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางการใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ

: ( 381 ดาวน์โหลด )

Tags: