Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

21/09/2023 :: ( 239 ผู้เข้าชม )

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1394 ลว 22 ก.พ. 66 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉ.13 (66 -70)

หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0810.3/ว 1394 ลว 22 ก.พ. 66 เรื่อง ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติการใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 - 2570)

: ( 331 ดาวน์โหลด )

Tags: