Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
หน่วยงานภายใน

01/11/2023 :: ( 41 ผู้เข้าชม )

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 93/2566 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 (สอง) คันฯ

สัญญาซื้อขาย เลขที่ 93/2566 ลงวันที่ 26 กันยายน 2566 โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวน 2 (สอง) คัน เป็นราคาทั้งสิ้น 102,800.00 บาท (หนึ่งแสนสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

: ( 63 ดาวน์โหลด )

Tags: