Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ยุทธศาสตร์/แผนงาน

20/12/2023 :: ( 62 ผู้เข้าชม )

กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ฯ

กรอบการประสานโครงการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561

: ( 244 ดาวน์โหลด )

Tags: