องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
บริการ

20/12/2021 :: ( 19 ผู้เข้าชม )

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับตำแหน่ง (มาตรฐานการปฏิบัติงานของทุกตำแหน่ง)

: 3603 นักกายภาพบำบัด(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3604 นักอาชีวบำบัด(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3605 แพทย์แผนไทย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3606 นักวิชาการสุขาภิบาล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3607 นักวิชาการสิ่งแวดล้อม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3608 นักโภชนาการ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3609 นักเทคนิคการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3610 นักวิทยาศาสตร์การแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3611 นักรังสีการแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3612 เภสัชกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3613 ทันตแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3614 นายสัตวแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3615 นายแพทย์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 9 ดาวน์โหลด ) : 3701 วิศวกรโยธา ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3702 สถาปนิก ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3703 นักผังเมือง ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3704 วิศวกรเครื่องกล ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3705 วิศวกรไฟฟ้า ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3706 วิศวกรสุขาภิบาล ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3707 นักจัดการงานช่าง ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3801 นักพัฒนาชุมชน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3802 นักสังคมสงเคราะห์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3803 นักวิชาการศึกษา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3804 บรรณารักษ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 9 ดาวน์โหลด ) : 3805 นักวิชาการวัฒนธรรม(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3806 นักสันทนาการ(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3807 นักพัฒนาการกีฬา(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 8 ดาวน์โหลด ) : 3808 ภัณฑารักษ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 6 ดาวน์โหลด ) : 3809 นักจัดการงานเทศกิจ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3810 นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4101 จพง.ธุรการ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4102 จพง.ทะเบียน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4103 จพง.เวชสถิติ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4201 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4202 เจ้าพนักงานการคลัง ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4203 เจ้าพนักงานพัสดุ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4204 เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4301 จพง.ประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4302 จพง.ส่งเสริมการท่องเที่ยว(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4401 จพง.การเกษตร(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4402 จพง.ประมง(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4403 จพง.สัตวบาล ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4404 จพง.สวนสาธารณะ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4501 จพง.วิทยาศาสตร์ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4601 จพง.สาธารณสุขชุมชน ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4602 พยาบาลเทคนิค ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4603 จพง.เวชกรรมฟื้นฟู ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4604 จพง.สุขาภิบาล(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4605 โภชนาการ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4606 จพง.รังสีการแพทย์ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4607 จพง.วิทยาศาสตร์การแพทย์ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4608 เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4609 เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4610 สัตวแพทย์ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4701 นายช่างโยธา ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4702 นายช่างเขียนแบบ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4703 นายช่างสำรวจ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4704 นายช่างผังเมือง ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4705 นายช่างเครื่องกล ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4706 นายช่างไฟฟ้า ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4707 เจ้าพนักงานประปา ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4708 นายช่างศิลป์ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4709 นายช่างภาพ ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4801 จพง.พัฒนาชุมชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4802 จพง.ห้องสมุด(ปฏิบัติงาน-ชำนาญงาน) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4803 จพง.ศูนย์เยาวชน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4804 จพง.เทศกิจ(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 4805 จพง.ป้องกัน(ปฏิบัติงาน-อาวุโส) ( 7 ดาวน์โหลด ) : กำหนดตำแหน่งและระดับของข้าราชการครู-2559 ( 7 ดาวน์โหลด ) : มาตราฐานกำหนดตำแหน่ง ลูกจ้างประจำ (พนักงานจ้าง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 1101 นักบริหารงานท้องถิ่น(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2101 นักบริหารงานนทั่วไป(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2102 นักบริหารงานการคลัง(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2103 นักบริหารงานช่าง(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2104 นักบริหารงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2105 นักบริหารงานสวัสดิการสังคม(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2106 นักบริหารงานประปา(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2107 นักบริหารงานการศึกษา(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2108 นักบริหารงานช่างสุขาภิบาล(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 2109 นักบริหารงานการเกษตร(ต้น-สูง) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3101 นักจัดการงานทั่วไป(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3102 นักทรัพยากรบุคคล(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3103 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3104 นักจัดการงานทะเบียนและบัตร(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3105 นิติกร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3106 นักวิชาการคอมพิวเตอร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3201 นักวิชาการเงินและบัญชี(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3202 นักวิชาการคลัง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3203 นักวิชาการจัดเก็บรายได้(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 8 ดาวน์โหลด ) : 3204 นักวิชาการพัสดุ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3205 นักวิชาการตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3206 นักวิชาการพาณิชย์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3301 นักประชาสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3302 นักพัฒนาการท่องเที่ยว(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3303 นักวิเทศสัมพันธ์(ปฏิบัติการ-ชำนาญการพิเศษ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3401 นักวิชาการเกษตร(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3402 นักวิชาการประมง(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3403 นักวิชาการสวนสาธารณะ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3501 นักวิทยาศาสตร์(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 7 ดาวน์โหลด ) : 3601 นักวิชาการสาธาณสุข(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 9 ดาวน์โหลด ) : 3602 พยาบาลวิชาชีพ(ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ) ( 8 ดาวน์โหลด )

Tags: