Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
แบบสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)

05/01/2024 :: ( 119 ผู้เข้าชม )

          รัฐบาลไทยโดยกระทรวงมหาดไทย ร่วมมือกับ  โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme: UNDP)  โดยการสนับสนุนจากสหภาพยุโรป เร่งขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่นของประเทศไทย ได้ริเริ่มโครงการ “สำรวจข้อมูลสถานะของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในภาพรวมของประเทศไทย”  มีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030 ผ่านการทำงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยเริ่มต้นจาก 15 จังหวัดนำร่อง และมีแผนจะขยายไปยังจังหวัดอื่น ๆ ในประเทศต่อไป  
          โครงการสำรวจข้อมูลฯ ในครั้งนี้ ดำเนินการโดย โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งข้อมูลที่ท่านได้ทำการตอบคำถามในแบบสำรวจชุดนี้จะถือเป็นความลับ โดยจะไม่มีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลอื่น สำหรับการเผยแพร่ผลการสำรวจนั้นจะเป็นการเผยแพร่เฉพาะข้อมูลเชิงสถิติในภาพรวมเท่านั้น 

          ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามความเป็นจริงในครั้งนี้ 
          โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ

: ( 180 ดาวน์โหลด )

Tags: