Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

23/05/2023 :: ( 78 ผู้เข้าชม )

รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองแม่เหียะ จังหวัดเชียงใหม่

ด้วยเทศบาลเมืองแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่โครงการ วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์การพัฒนา สถานะการเงิน ข่าวสารและกิจกรรมการปฏิบัตงานและกิจกรรมอันจะเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อสร้างความเข้าใจและความสัมพันธ์อันดีระหว่างเทศบาลเมืองแม่เหียะกับประชาชนและหน่วยงานราชการอื่นๆ ให้ทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกัน

 


Tags: