Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

30/06/2023 :: ( 110 ผู้เข้าชม )

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ (Lanna Crafts & Folk Art) ภายใต้งาน Lanna Expo 2023

โครงการสนับสนุนและส่งเสริมงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านของจังหวัดเชียงใหม่ (Lanna Crafts  & Folk Art) ภายใต้งาน Lanna Expo 2023

วันที่ 3 - 9 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

เป้าหมาย

ด้านปริมาณ

 1. จัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุน และส่งเสริมองค์ความรู้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ ไม่น้อยกว่า 3 กิจกรรม
 2. เด็ก เยาวชน ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จำนวนไม่น้อยกว่า 2,500 คน

ด้านคุณภาพ

 1. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมอนุรักษ์ และสืบสานงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านอันเป็นเอกลักษณ์ ของล้านนา ซึ่งเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ ความเข้าใจงานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่
 3. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีส่วนร่วมในการเผยแพร่งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์ของการจัดงาน

 • เพื่อเป็นการสนับสนุน และส่งเสริมองค์ความรู้งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่นของ จังหวัดเชียงใหม่
 • เพื่อสร้างความภาคภูมิใจให้ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และเห็นคุณค่าของภูมิปัญญาในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่
 • เพื่อเป็นการเผยแพร่งานหัตถกรรมและศิลปะพื้นบ้านในท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
 • เพื่อดำเนินตามแผนการดำเนินงานในรายงานฉบับ 4 ปี ที่เสนอต่อองค์การยูเนสโก

โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ : ขับเคลื่อนเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย Operational Workshop: Empowering the UNESCO Creative City Network of Thailand

วันที่ 3 - 4 กรกฎาคม ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมชวนชม (B 10) ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ  7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

วัตถุประสงค์

 1. เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่
 2. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนแนวคิด ประสบการณ์การทำงานระหว่างเครือข่ายสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก ในประเทศไทย และเมืองที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
 3. เพื่อเตรียมความพร้อมของเมืองเชียงใหม่สำหรับการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025)
 4. เพื่อดำเนินตามแผนการดำเนินงานในรายงานฉบับ 4 ปี ที่เสนอต่อองค์การยูเนสโก

เป้าหมาย

เป้าหมายเชิงปริมาณ

หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย และเมืองที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

เป้าหมายเชิงคุณภาพ

 1. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทย และเมืองที่สนใจเข้าร่วมเป็นสมาชิกเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก มีความรู้ ความเข้าใจการเป็นสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโก
 2. หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งสมาชิกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ขององค์การยูเนสโกในประเทศไทยมีความเข้าใจ และพร้อมสนับสนุนให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นตัวแทนประเทศไทยในการเป็นเจ้าภาพจัดประชุมประจำปีของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ยูเนสโก พ.ศ. 2568 (UCCN Annual Conference 2025)

Tags: