Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

15/09/2023 :: ( 49 ผู้เข้าชม )

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2566 องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เสริมสร้างสถาบันครอบครัวโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ปกครองในการเลี้ยงดูลูกในศตวรรษที่ 21 เพื่อเสริมสร้างสถาบันครอบครัวและความสามัคคีในชุมชนผ่านการทำกิจกรรม สืบสานเรียนรู้ภูมิปัญญาล้านนา ให้กับเด็ก เยาวชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชนเห็นคุณค่าและความสำคัญของภูมิปัญญาล้านนา ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ของชุมชนและท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมให้ชุมชน แหล่งเรียนรู้ชุมชนและภูมิปัญญาในชุมชน มีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพชีวิต ณ วัดช่างเคี่ยน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Tags: