Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวกิจกรรมหน่วยงาน

04/12/2023 :: ( 18 ผู้เข้าชม )

นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาฝ่าฝุ่นควัน ประเด็น"บทบาทของ อบจ. กับการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควัน"

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 เวลา 10.00 น. นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเสวนาฝ่าฝุ่นควัน ประเด็น"บทบาทของ อบจ. กับการบริหารจัดการไฟป่าฝุ่นควัน" ในการประชุมระดับชาติ มลพิษทางอากาศ PM2.5 ครั้งที่ 1 (Thailand National PM2.5 Forum) หัวข้อ “อากาศสะอาด : ความรับผิดชอบร่วมของรัฐ เอกชน และประชาสังคม” ระหว่างวันที่ 3 - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2566 เพื่อออกแบบกลไกการขับเคลื่อนการแก้ปัญหามลพิษทางอากาศและฝุ่นควันอย่างยั่งยืนร่วมกันระหว่างภาครัฐและหน่วยงานท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม โดยที่ภาครัฐต้องตอบสนองต่อปัญหามลพิษทางอากาศ PM2.5 ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วยเครื่องมือที่หลากหลายตามบริบทพื้นที่ เพื่อให้เกิดการบูรณาการภายใต้เจตจำนงร่วมกันที่มุ่งมั่นในการแก้ปัญหามลพิษในระยะยาวและยั่งยืน ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบฯ

Tags: