Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวฝากประชาสัมพันธ์

21/01/2022 :: ( 216 ผู้เข้าชม )

แผนปฏิบัติการว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย

ปัจจุบัน ประเทศไทยก่าลังเดินหน้าเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ ๔.๐ ที่เศรษฐกิจและสังคมขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล การขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนานวัตกรรมบนเทคโนโลยี 5G จึงเป็นอีกหนึ่ง
กลไกที่ส่าคัญในการกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ในภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งในมิติด้านเศรษฐกิจ
และด้านสังคม รวมถึงเกื้อหนุนให้เกิดการต่อยอดการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในอนาคต
อันส่งผลให้ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 5G ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป คณะกรรมการขับเคลื่อน 5G แห่งชาติจึงได้จัดท่าแผนปฏิบัติการ
ว่าด้วยการส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยี 5G ของประเทศไทย ระยะที่ ๑ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้แผนปฏิบัติการฉบับดังกล่าวเป็นกรอบนโยบายที่ชัดเจนในการวางรากฐานการพัฒนาโครงข่าย 5G
ประสิทธิภาพสูง เพื่อรองรับรูปแบบการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G ในทุกภาคส่วนได้อย่างแพร่หลาย โดยอาศัย
กลไกการขับเคลื่อนด้วยการบูรณาการในด้านต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ปฏิบัติงานร่วมกันได้
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า และปรับปรุงพัฒนามิติที่เป็นจุดอ่อนทางด้านความพร้อม
ของประเทศไทยในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี 5G โดยค่านึงถึงทิศทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตาม
นโยบายและแผนระดับชาต อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม 


Tags: