Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย
ข่าวสารประชาสัมพันธ์

08/04/2021 :: ( 63 ผู้เข้าชม )

คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 1781/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการ อบจ. ลูกจ้างฯ

คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 1781/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง" (กรณีประพฤติตนได้เหมาะสมตามประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่) ประจำปี 2564

: ( 43 ดาวน์โหลด )

Tags: