Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

13/11/2023 :: ( 1,027 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิืเข้ารับการคัดเลือกกรณีที่มีเหตุพิเศษที่ไม่จำเป็นต้องสอบแข่งขัน เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลผู้สำเร็จการศึกษาในคุณวุฒิที่คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดกำหนด ให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

กำหนดวัน เวลา สถานที่ หลักสูตร และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก

ประกาศ ณ วันที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ.2566

: ประกาศฯ ( 0 )

Tags: