Loading...

053-998-333person-cmpao@hotmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

ประชาสัมพันธ์

15/11/2023 :: ( 75 )

รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ รับโอนข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ในตำแหน่งประเภทและระดับเดียวกัน
4 ตำแหน่ง (4 อัตรา) ดังนี้
1. ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
2. ตำแหน่ง นักพัฒนาการท่องเที่ยว (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
3. ตำแหน่ง นักสังคมสงเคราะห์ (ปฏิบัติการ/ชำนาญการ)
4. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน)
//สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อกองการเจ้าหน้าที่ โทร. 053-998333 ต่อ 233, 237

Tags: