Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

นางสาวยุพเรศ กันทวี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศิริญรัชต์ สีทิน

หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ

นางมนเทียน จาอินต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพิมพ์อธิชา ณ ราช

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางสาวจำเนียร แก้วกันธา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

นางสาวยุพเรศ กันทวี

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางศิริญรัชต์ สีทิน

หัวหน้าฝ่ายบำเหน็จบำนาญ

นางมนเทียน จาอินต๊ะ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

นางสาวพิมพ์อธิชา ณ ราช

หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้

นางสาวจำเนียร แก้วกันธา

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วิสัยทัศน์
มุ่งมั่นบริการ ทำงานเป็นทีม บริหารงานด้วยความโปร่งใส

 

พันธกิจ
1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีคุณภาพ พร้อมบริการโดยมุ่งประโยชน์
    ความพึงพอใจของผู้รับบริการหรือประชาชนเป็นหลัก
2. ส่งเสริมศักยภาพการทำงานเป็นทีม การมีจิตสำนึกในความสมานฉันท์
    ความร่วมแรงร่วมใจในการปฏิบัติหน้าที่ในการทำงาน
    อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
3. การบริหารการเงิน การคลัง ด้วยหลักธรรมาภิบาล

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์