Loading...

053998333 ต่อ 596 - 597dpam.cmpao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศภีพิชญ์ จัดของ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวพวงทอง โยธาใหญ่

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศภีพิชญ์ จัดของ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางปิยะฉัตร คำปันทิพย์

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เราฝึกเพื่อความพร้อม เราซ้อม เพื่อช่วยชีวิต

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์