Loading...

053998333 ต่อ 596 - 597 dpam.cmpao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

ดร.วุฒิพงษ์ ศรีศิลป์

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศภีพิชญ์ จัดของ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวัชระ ธัมทะมาลา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ดร.วุฒิพงษ์ ศรีศิลป์

ผู้อำนวยการกองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวศภีพิชญ์ จัดของ

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นายวัชระ ธัมทะมาลา

หัวหน้าฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์