Loading...

053-998-333 ต่อ 412

ปรับขนาดตัวอักษร

นายอรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนิตยา มณีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

นางโยธิกา ล้อมนะรา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นายอรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนิตยา มณีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

นางโยธิกา ล้อมนะรา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้กำหนดภารกิจให้กองพัสดุและทรัพย์สิน ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยมีแนวทางการสร้างจิตสำนึกและขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐ เพื่อเตรียมพร้อมในการพัฒนาท้องถิ่น การเสริมสร้างประสิทธิภาพและธรรมภิบาลในการบริหารจัดการ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการ ตรวจสอบควบคุม จัดหา และสร้างปัจจัยสนับสนุนในการบริหารองค์กร

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์