Loading...

053-998-333 ต่อ 412

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

15/09/2023 :: ( 1,326 )

กิจกรรมการซักซ้อมการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม และการปรับปรุงบัญชีให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอฝาง และเขตอำเภอแม่แตง

วันที่ 15 กันยายน 2566

กองพัสดุและทรัพร์สิน ร่วมกับกองคลัง ซักซ้อมการคำนวณค่าเสื่อมราคาสะสม และการปรับปรุงบัญชีให้แก่ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เขตอำเภอฝาง และเขตอำเภอแม่แตง รวม 14 แห่ง ณ ห้องประชุมกองพัสดุและทรัพย์สิน ชั้น 1 เพื่อให้การจัดทำรายงานกานเงินรวม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถูกต้องตามมาตราฐานการบัญชีภาครัฐ และนโยบายการบัญชีภาครัฐ


Tags: