Loading...

053-998-333 ต่อ 305

ปรับขนาดตัวอักษร

นางสุประภา คันธะวงศ์

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวศศิกัญ ทองเรือน

หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางสาวนิตยา สุยะวงค์

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

นางสุประภา คันธะวงศ์

เลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

นางสาวศศิกัญ ทองเรือน

หัวหน้าฝ่ายการประชุม

นางสาวนิตยา สุยะวงค์

หัวหน้าฝ่ายกิจการคณะผู้บริหาร

สำนักงานเลขานุการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

ติดต่อ 053-998-333 ต่อ 305

888 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 053-998-333 อัตโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 053-998-334

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์