Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

17/11/2023 :: ( 243 )

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่

นายนาวิน สินธุสอาด รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
นายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่และหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วม โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้แอพพลิเคชั่นรายงานสถานการณ์ฝุ่นควัน PM2.5 จังหวัดเชียงใหม่และแอปพลิเคชันการบริหารจัดการเชื้อเพลิงชีวมวล (FireD) วันศุกร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2566
ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

Tags: