Loading...

053-998-333 ต่อ 556,557,558audit888cmpao@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

นางทรายคำ สุขวณิช

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิราธินีส์ ไชยภักดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางจุฬาลักษณ์ ทองสมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางชญาช์นันท์ ขัดเชิง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสมคิด เทียมแสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวมนัสวี อุปนันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางทรายคำ สุขวณิช

หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาววิราธินีส์ ไชยภักดิ์

นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

นางจุฬาลักษณ์ ทองสมบูรณ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางชญาช์นันท์ ขัดเชิง

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสมคิด เทียมแสน

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางสาวมนัสวี อุปนันท์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ภารกิจ

หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นหน่วยงานราชการตามโครงสร้างขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

จัดตั้งขึ้นเพื่อทำหน้าที่หลักในการตรวจสอบ ให้คำแนะนำปรึกษาและติดตามการตรวจสอบ

ในเรื่องการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบฯ หนังสือสั่งการและข้อปฏบัติที่เกี่ยวข้อง

ซึ่งจะส่งผลให้ส่วนราชการในสังกัดฯ บรรลุเป้าหมายการดำเนินการและมีความถูกต้อง

 

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์