Loading...

053-998-333 ต่อ 412

ปรับขนาดตัวอักษร

นายอรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนิตยา มณีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

นางโยธิกา ล้อมนะรา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

นายอรุณสวัสดิ์ ไชยโปธิ

ผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน

นางสาวนิตยา มณีรัตน์

หัวหน้าฝ่ายจัดหาพัสดุ

นางโยธิกา ล้อมนะรา

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์