Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

นายสมชาติ วัฒนากล้า

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

นายมนัส มลเดช

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายมาโนชญ์ บุญแปลง

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

นายสมชาติ วัฒนากล้า

ผู้อำนวยการสำนักช่าง

นายมนัส มลเดช

ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นายมาโนชญ์ บุญแปลง

ผู้อำนวยการส่วนวิศวกรรมก่อสร้าง

ยกระดับคุณภาพชีวิตเศรษฐกิจมั่นคงสังคม

สิ่งแวดล้อมยั่งยืนบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐาน

กิจกรรม

ประชาสัมพันธ์