Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

29/01/2023 :: ( 25 )

โครงการ ปรับปรุงคลองแม่ข่า บ้านแม่สาหลวงหมู่ที่ 3 ตำบลแม่สา (เขต อบต.แม่สา) เชื่อม บ้านพระนอน หมู่ที่ 5 ต.ดอนแก้ว(เขต อบต.ดอนแก้ว) อ.แม่ริม

     ตามนโยบายของพลอากาศเอก​ สถิตย์พงษ์ สุขวิมล ราชเลขานุการในพระองค์ และเลขาธิการพระราชวังและนโยบายของกระทรวงมหาดไทยให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการปรับปรุงลำน้ำแม่ข่า พื้นที่นอกเขตเทศบาล นายพิชัย เลิศพงศ์อดิศร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ให้ออกแบบโดยฝ่ายสำรวจ ส่วนวิศวกรรมการก่อสร้างสำนักช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินการออกแบบ ก่อสร้าง ปรับปรุงลำน้ำแม่ข่าในพื้นที่ตำบลดอนแก้ว ซึ่งดำเนินการก่อสร้างโดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด เค แอนด์ พี แลนด์สเคป ทั้งนี้ต้องขอบคุณทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคเอกชน ที่ให้คำปรึกษาในขั้นตอนการออกแบบและในระหว่างก่อสร้าง ทั้ง ผศ.ดร.วสันต์ จอมภักดี รศ.ชูโชค อายุพงศ์ และ คุณ ปราการ ชุณหพงษ์ ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา และหลายๆท่านที่ไม่ได้เอ่ยชื่อมาที่นี้ด้วย จนโครงการเสร็จไปด้วยดี จนสามารถพลิกพื้นลำน้ำแม่ข่า ลำน้ำคู่บ้านคู่เมืองของเชียงใหม่ จากที่สภาพเสื่อมโทรมให้กลับมามีชีวิต ชีวา ดูสะอาดเป็นระเบียบ