Loading...

053-998-333 ต่อ 620Bureau.of.Engineering.Chiangmai@gmail.com

ปรับขนาดตัวอักษร

กิจกรรม

06/02/2023 :: ( 73 )

การลงพื้นที่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยเชียงใหม่ (เส้นดอยปุย-บ้านช่างเคี่ยน) ร่วมกับชุมชนบ้านขุนช่างเคี่ยน เจ้าหน้าที่ และภาคส่วนต่างๆ

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานตามแผนการป้องกันและควบคุมไฟป่า และประชุมปฏิบัติการ การป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ประจำปี 2566 โดยเข้าตรวจความเรียบร้อยในการทำแนวกันไฟรอบพระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์ พร้อมนี้ ได้เข้าตรวจสอบพลับพลาที่ประทับ เพื่อจะดำเนินการบูรณะซ่อมแซมปรับปรุงฟื้นฟูพลับพลาที่ประทับ ให้กลับมามีความแข็งแรง สวยงาม สมบูรณ์ใกล้เคียงกับสภาพพลับพลาที่ประทับหลังเดิมให้มากที่สุด รวมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ

ทั้งนี้มีนายสมชาติ วัฒนากล้า ผู้อำนวยการสำนักช่าง เข้าร่วมลงพื้นที่ในการดำเนินการดังกล่าว