Loading...

053-998333 ต่อ 443 , 053-998348 และ 062-9323552 income@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายเร่งรัดฯ) , finance_money@chiangmaipao.go.th (ฝ่ายการเงินฯ)

ปรับขนาดตัวอักษร

ดาวน์โหลด

23/12/2020 :: ( 52 )

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์ฯ

ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง กำหนดขั้นตอนและเงื่อนไขการนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๓
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

: ( 0 )

Tags: