สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ 2 ช่องทาง โดยการ Scan QR Code หรือ คลิกที่ลิงก์เพื่อ Download


ประกาศใช้แผนการเงิน กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 : คลิกเพื่อดูรายละเอียด


...

ประกาศหลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่

...

แบบฟอร์มโครงการขอรับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่

...

แบบคำขอให้มีการจัดสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

...

แบบประเมินการปรับสภาพแวดล้อมสำหรับคนพิการ ผู้สูงอายุผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง

...

แบบรายงานผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่

...

หนังสือให้ความยินยอมในการปรับสภาพแวดล้อม/ปรับปรุง/ซ่อมแซม

...

แบบประมาณการค่าใช้จ่ายแบบประเมินการปรับสภาพแวดล้อม/ค่าซ่อมแซม/ปรับปรุง

...

แบบรายงานการปรับสภาพแวดล้อม/ปรับปรุง/ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่