km
 


  เชียงใหม่มรดกโลก

รายงานการประชุม-2558

1. รูปเชียงใหม่มรดกโลก (ครั้งที่ 1) วันที่ 26 ? 27  มี.ค

2. รูปเชียงใหม่มรดกโลก(ครั้งที่ 2)วันที่ 17 ก.ค

    2.1 รายงานประชุม 17-ก.ค.-2558

3. รูปเชียงใหม่มรดกโลก (ครั้งที่ 3) วันที่ 24ก.ค. 58

    3.1 รายงานประชุม 24 ก.ค. 2558

4. รูปเชียงใหม่มรดกโลก(ครั้งที่ 4) วันที่  8 กย.58

    4.1 รายงานประชุม 8 ก.ย. 2558  (ภาคเช้า)

    4.2 รายงานประชุม 8 ก.ย. 2558 (ภาคบ่าย)

 

รายงานการส่งมอบงานฉบับที่ 1 - 2559

- รายงานการประชุม 11 พ.ค. 59 (ครั้งที่ 1) - 26-5-2559

- รายงานผลการศึกษาเบื้องต้น-finalpdf (1)

- รูปการประชุมคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

 

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th