km
 


  โครงการสนับสนุนอาหารกลางวัน


 

จากนโยบายเติมเต็มอาหารกลางวันให้นักเรียนที่ยากจน และขาดแคลนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า การจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ มุ่งสู่คุณภาพของนักเรียน ปัจจัยที่สำคัญที่สุด ?นักเรียนต้องพร้อม? โดยเฉพาะสภาพร่างกาย ภาวะโภชนาการของนักเรียน จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 1-6 จำนวนประมาณ 160,000 คน ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจากรัฐบาล ประมาณร้อยละ 60 ของจำนวนนักเรียน นั่นหมายความว่ามีนักเรียน ประมาณ 64,000 คน ยังไม่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวัน โรงเรียนใช้งบประมาณที่ได้รับมาบริหารให้นักเรียนได้รับอาหารทุกคนและเก็บจากผู้ปกครองเพิ่มเติม ทำให้อาหารไม่เพียงพอกับจำนวนนักเรียน และคุณค่าอาหารลดลงกระทบถึงการเรียนของนักเรียน 

           จากความตั้งใจและเจตนารมณ์  องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จึงตั้งงบประมาณเพื่อเติมเต็มอาหารกลางวันให้นักเรียน ในปีงบประมาณ 2552 จำนวน 30,000,000 บาท เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันนักเรียนที่ยังไม่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวัน และยากจนขาดแคลน ตามที่โรงเรียนขอรับการสนับสนุน การดำเนินงานดังกล่าว ได้อนุมัติงบประมาณงวดแรก 25,714,000 บาท ให้นักเรียนจำนวน 252 โรงเรียน ครอบคลุมนักเรียน 9,890 คน (คนละ 13 บาทต่อวัน ปีละ 200 วัน รวมคนละ 2,600 บาทต่อปี)

  ผู้ปกครองนักเรียนที่ได้รับงบประมาณอาหารกลางวันจำนวน 9,890 คนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จะจัดประชุมชี้แจงโครงการ และอบรมผู้ปกครองให้มีความรู้ความเข้าใจในการเลี้ยงดูบุตร และเอาใจใส่ต่อบุตรหลานในด้านการศึกษาให้มากขึ้น ตามนโยบายการสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวนักเรียน และช่วยเหลือโรงเรียนด้านระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนต่อไป พร้อมนี้ผู้ปกครองต้องรับผิดชอบต่อการศึกษาของบุตรหลานเพิ่มขึ้นโดยลงนามพันธะสัญญาร่วมกัน ระหว่างองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารโรงเรียน และผู้ปกครอง ว่าจะดูแลบุตรหลานให้ดีที่สุด

        
 
อบจ.เชียงใหม่ จะเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวนักเรียนที่ร่วมโครงการ ? อบจ. เสริมสร้างพลังการเรียนรู้ ลดรายจ่ายผู้ปกครอง เพิ่มความเข้มแข็งของครอบครัว ด้วยหนังสือเรียน และสมุด ? และโครงการอาหารกลางวัน เช่น การฝึกอบรมในการอยู่ร่วมกันของครอบครัว/อาชีพ/การเลี้ยงดูบุตร ฯลฯ สร้างเครือข่ายครอบครัวทั้งจังหวัด

                     

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th