km
 


  งานบริการข้อมูลข่าวสาร

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

25 

สถานที่ตั้ง 

ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร ชั้น 1 อาคาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
หมายเลขโทรศัพท์ 053-998-333 ต่อ 222 

วันเวลาทำการ 
จันทร์ ? ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

 


ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ที่ต้องการให้ประชาชน มีโอกาสกว้างขวาง ในการรับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการดำเนินการต่าง ๆ ของรัฐ เพื่อสามารถแสดงความคิดเห็นและใช้สิทธิทางการเมืองได้โดยถูกต้องกับ ความเป็นจริง รวมทั้งส่งเสริมให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส เป็นรัฐบาลโดยประชาชนมากยิ่งขึ้น

26
 สิทธิของประชาชนหรือเอกชนตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
 พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
 สรุปสาระสำคัญพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th