km
 


  ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประกาศผู้ชนะการประมูลให้เช่าพื้นที่อาคารโรงอาหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2 ประกาศผู้ชนะการยื่นข้อเสนอกระทำกิจการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF) และผลิตกระแสไฟฟ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ (2)
3 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.1-0089
4 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม 2563 ถึง 30 กันยายน 2563)
5 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน พ.ศ. 2563 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2563)
6 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2563)
7 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 1 (1 ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 ธันวาคม พ.ศ.2562)
8 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 4 (1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ถึง 30 กันยายน พ.ศ.2562)
9 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 3 (1 เมษายน พ.ศ. 2562 ถึง 30 มิถุนายน พ.ศ.2562)
10 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีที่ไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP ประจำไตรมาสที่ 2 (1 มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง 31 มีนาคม พ.ศ.2562)
  ทั้งหมด 10 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th