km
 


  การมอบอำนาจในการบริหารราชการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 คำสั่งที่ 3735/2565 เรื่อง มอบอำนาจของปลัด อบจ.เชียงใหม่ให้แก่รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
2 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 3203/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
3 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 3202/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
4 คำสั่ง อบจ.ที่ 1184/2564 เรื่อง มอบอำนาจให้ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการสถานศึกษาหรือผู้รักษาราชการแทนปฏิบัติราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
6 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2659/2559 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน
  ทั้งหมด 6 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th