km
 


  ทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงยกเลิกภารกิจ อบจ.ชม.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 เรื่อง แจ้งรายงานการประชุมคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ และให้ส่งเอกสารปรับปรุงเปลี่ยนแปลงภารกิจหรือยกเลิกภารกิจ สำหรับนำเสนอต่อสภา อบจ.
2 คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 4347/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกภารกิจ
  ทั้งหมด 2 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th