km
 


  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำน้ำกวง บ้านปางแฟนฯ
2 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่ก๋อนฯ
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องสักฯ
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านเมืองกื้ดฯ
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแพะป่าคาฯ
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันป๋อฯ
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแพะป่าคาฯ
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านม่วงหลวงฯ
9 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันต้นเปา หมู่ที่ 1
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านปิงหลวง หมู่ที่ 7
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองแฝกป่าคาฯ
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านร้องสัก หมู่ที่ 1, บ้านป่ากล้วย หมู่ที่ 2 ตำบลสันนาเม็ง เชื่อมบ้านบ่อหิน หมู่ที่ 3 ตำบลสันป่าเป่า อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านแม่เตาไห 2 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหาร (เขต ทม.แม่โจ้) เชื่อมบ้านดอยน้อย หมู่ที่ 13 ตำบลหนองหาร (เขต ทต.หนองหาร) อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านแม่นาจรเหนือ หมู่ที่ 16, บ้านแม่สะงะ หมู่ที่ 15, บ้านแม่แฮเหนือ หมู่ที่ 3 ตำบลแม่นาจร (เขต อบต.แม่นาจร) อำเภอแม่แจ่ม เชื่อม บ้านบ่อแก้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อแก้ว (เขต อบต.บ่อแก้ว) อำเภอสะเมิง จังหวั
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านแม่ลาน หมู่ที่ 3 ตำบลยางเปียง (เขต อบต. ยางเปียง) เชื่อม บ้านแม่ระอาใน หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ตื่น (เขต อบต. แม่ตื่น) อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เข้าสู่อุทยานแห่งชาติดอยเวียงผา บ้านหนองป่าซาง หมู่ที่ 8 ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านน้ำแพร่ หมู่ที่ 2 ตำบลตลาดขวัญ เชื่อมบ้านร้องขี้เหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีตบ้านม่วงเขียว หมู่ที่ 4 ตำบลร้องวัวแดง เชื่อมบ้านป่าตึง หมู่ที่ 7 ตำบลห้วยทราย อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านดงขี้เหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลแช่ช้าง
20 การจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านปง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านป่าแงะ หมู่ที่ 4
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านนาฟ่อน หมู่ที่ 4
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแบบ Over-Lay ด้วยแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านสันติสุข หมู่ที่ 9
25 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
27 ประกวดราคาซื้อรถโดยสาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
28 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
29 การประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19
30 ยกเลิกการยื่นเสนอราคาสำหรับการจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านทรายมูล หมู่ที่ 5ฯ
31 ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง การประมูลให้เช่าพื้นที่อาคารโรงอาหารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง ชม.ถ.1-0020
33 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ถนนเลียบทางรถไฟ เชียงใหม่ - ลำพูน
35 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกพร้อมกระบะเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
36 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
37 ประกวดราคาจ้างโครงการการจัดการของเสียอันตรายจากชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ (e-bidding)
38 เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย (e-bidding)
39 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย (e-bidding)
40 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
41 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกพร้อมกระบะเหล็ก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
42 ประกวดราคาซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
43 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบรากและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ (e-bidding)
44 ประกาศเชิญขวนยื่นข้อเสนอกระทำกิจการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื่อเพลิงขยะ (RDF)
45 ประกวดราคาจ้างติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ สายทาง ชม.4045 (ถนน อบจ.เชียงใหม่) บ้านแม่ใจเหนือฯ
46 ประกาศเชิญชวนยื่นข้อเสนอกระทำกิจการโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเพื่อแปรสภาพเป็นเชื้อเพลิงขยะ (RDF)
47 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจสอบรากและลำต้นของต้นไม้ใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
48 ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนเกรีตเสริมเหล็กสาย ชม ถ.1-0020
49 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
50 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระบะเทท้าย จำนวน 2 คัน e-bidding
  ทั้งหมด 2054 รายการ : 42 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th