km
 


  คู่มือสำหรับประชาชน  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 สถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2564, 2565 (ม.ค. - มี.ค.)
2 สถิติคู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565
3 สถิติผู้เข้ารับบริการกองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564 และ 2565
4 สถิติแบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
5 สถิติผู้เข้ารับบริการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2564
6 แผนผังขั้นตอนการขออนุญาตนำมูลฝอยเข้าจัดการในศูนย์จัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร
7 คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเภทก๊าซ/น้ำมันปิโตรเลียมสำหรับรถยนต์ และยาสูบ
8 คู่มือการชำระค่าธรรมเนียมองค์การบริหารส่วนจังหวัด จากผู้พักในโรงแรม
9 สถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
10 สถิติแบบรายงานการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาของทางราชการ พ.ศ.2558 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
11 แผนผังขั้นตอน วิธีการ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
12 คำสั่งคณะทำงานพัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
13 การสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
14 การขอใช้บริการรถสุขาเคลื่อนที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
15 การขอใช้อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
16 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากยาสูบ
17 การรับชำระภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่จากน้ำมัน
18 การรับชำระค่าธรรมเนียมผู้พักในโรงแรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
19 สถิติคู่มือสำหรับประชาชน2562
20 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่4ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
21 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
22 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดอปท.
23 การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับประถมศึกษาปีที่1ในสถานศึกษาสังกัดอปท.
24 การขอรับบำเหน็จพิเศษรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
25 การขอรับบำเหน็จพิเศษของลูกจ้างประจำหรือลูกจ้างชั่วคราวขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
26 การรับบำเหน็จพิเศษของทายาทกรณีลูกจ้างประจำ/ชั่วคราวถึงแกกรรมจากการปฏิบัติหน้าที่
27 การขอรับบำเหน็จปกติของทายาทกรณีลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถึงแก่กรรม
28 การขอรับบำเหน็จปกติ หรือบำเหน็จรายเดือนของลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
29 การขอรับบำเหน็จตกทอดกรณีลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม
30 สถิติคู่มือสำหรับประชาชน2561
  ทั้งหมด 30 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th