km
 


  ประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2564
2 การประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563
3 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2561
4 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2562
5 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2560
6 ประกาศผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2559
7 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการของ อบจ.เชียงใหม่ ประจำปี 2558
8 ผลคะแนนการประเมินการปฏิบัติราชการด้านที่ 1 ประจำปี 2558
9 แบบติดตามผลการปฏิบัติราชการที่สำคัญ
10 แบบปรับปรุงแก้ไข
11 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 4
12 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 3
13 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 2
14 แบบประเมิน LPA ด้านที่ 1
15 คู่มือเอกสารประกอบการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ประจำปี 2559
  ทั้งหมด 15 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th