km
 


  โครงสร้างส่วนราชการ  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 โครงสร้างองค์กร (องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่)
2 โครงสร้างส่วนราชการ ฝ่ายการเมือง
3 โครงสร้างส่วนราชการภายใน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4 สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
5 กองกิจการสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด
6 กองแผนและงบประมาณ
7 กองคลัง
8 สำนักการช่าง
9 สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 หน่วยตรวจสอบภายใน
11 กองพัสดุและทรัพย์สิน
12 กองการเจ้าหน้าที่
  ทั้งหมด 12 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th