km
 


  การบริหารทรัพยากรบุคคล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 คำสั่ง 3454/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน
2 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 3245/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
3 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 5 ของ อบจ.เชียงใหม่
4 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2627/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
5 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2626/2565 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
6 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2622/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
7 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2621/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
8 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2620/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
9 คำสั่ง 01579/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายในสังกัดสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
10 คำสั่ง 01578/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนส่งเสริมการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
11 คำสั่ง 01577/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
12 คำสั่ง 01576/2565 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
13 คำสั่ง 01472/2565 เรื่อง มอบอำนาจของปลัด อบจ.เชียงใหม่ ให้แก่รองปลัด อบจ.เชียงใหม่ ปฏิบัติราชการแทน
14 ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 4
15 คำสั่ง 951/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการคัดเลือกข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง "ผู้ที่สมควรได้รับการยกย่อง"
16 คำสั่ง 2507/2564 เรื่อง การมอบอำนาจการปฏิบัติราชการให้รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
17 คำสั่ง 6696/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
18 คำสั่ง 6632/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
19 คำสั่ง 6631/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป
20 คำสั่ง 5804/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
21 คำสั่ง 5803/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
22 คำสั่ง 5792/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการส่วนบริหารการศึกษา
23 คำสั่ง 5791/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
24 ประกาศ อบจ.เชียงใหม่ เรื่อง ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ครั้งที่ 3 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
25 คำสั่ง 5270/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
26 คำสั่ง 4935/2564 เรื่อง ให้ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดไปช่วยปฏิบัติราชการ
27 คำสั่ง 4816/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
28 คำสั่ง 4815/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสถานสงเคราะห์
29 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4702/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย
30 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4701/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุข
31 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4293/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองพัสดุและทรัพย์สิน
32 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4292/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่
33 คำสั่งที่ 4245/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
34 คำสั่งที่ 4244/2564 เรื่อง ให้เจ้าหน้าที่ อบจ.เดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกที่ตั้งสำนักงาน
35 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 4253/2564 เรื่อง มอบอำนาจของปลัดฯ ให้แก่รองปลัดฯ ปฏิบัติราชการแทน
36 ปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2564-2566 ครั้งที่ 2 ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
37 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 3241/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2564
38 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 3179 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักการศึกษาฯ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2564
39 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2989/2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2564
40 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2759 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
41 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2760 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2564
42 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2577 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัดฯ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
43 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2578 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายอำนวยการ ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2564
44 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2499 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
45 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2500 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2564
46 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2490 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายทะเบียนพัสดุและทรัพย์สิน ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
47 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2491 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2564
48 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2453 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
49 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2454 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่าย ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2564
50 คำสั่ง อบจ.เชียงใหม่ ที่ 2348 /2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564
  ทั้งหมด 103 รายการ : 3 ไปหน้า->> : 1 [ 2 ][ 3 ] Next>>

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th