km
 


  แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 - 2570) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566 - 2570) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565
3 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2565
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 15 ประจำปีงบประมาณ 2565
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
6 แผนพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561 - 2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2564
7 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2566-2570)
8 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2565
9 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ 2564
10 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ 2564
11 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2564
12 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2564
13 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2564
14 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ 2564
15 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564
16 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
17 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2564
18 แผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2564
19 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ 2564
20 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 7 ประจำปีงบประมาณ 2563
21 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
22 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ 2563
23 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 5 และเปลี่ยนแปลงครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
24 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
25 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563
26 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2563
27 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2563
28 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
29 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
30 แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2561-2565)
  ทั้งหมด 30 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th