km
 


  การติดตามประเมินผล  เอกสารที่เกี่ยวข้อง ค้นหา
 
1 คำสั่ง 1313/2562 แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
2 คำสั่ง 1516/2564 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ แทนในส่วนของกรรมการที่ได้พ้นจากตำแหน่ง
3 คำสั่ง 1018/2562 แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
4 รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม
5 รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการ "เสน่ห์เจียงใหม่ 7 วัน เปิงใจ๋ ปิ๊กบ้านปลอดภัยจากใจ๋ อบจ.เชียงใหม่"
6 รายงานการติดตามและประเมินผล โครงการงานจัดเตรียมสถานที่ในการบำเพ็ญพระกุศลถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2564
7 ประกาศ การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
8 ผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563
9 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น อบจ.เชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
10 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2563
11 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
12 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๑
13 รายงานฉบับที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่แทนตำแหน่งที่ว่าง
15 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒
16 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2560
17 ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ครั้งที่ ๑
18 รายงานขั้นต้น การติดตามและประเมินผลฯ ประจำปีงบประมาณ 2562
19 รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2560
20 รายงานการติดตามฯ ฉบับที่ สมบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ 2561
21 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2560
22 แต่งตั้งประธานคณะกรรมการติดตาม ประจำปีงบประมาณ2560
23 รายงานผลการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปี 2559
24 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2559
25 ตรวจติดตามครั้งที่ 4 ประจำปี 2559
26 ตรวจติดตามครั้งที่ 3 ประจำปี 2559
27 ตรวจติดตามครั้งที่ 2 ประจำปี 2559
28 ตรวจติดตามครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
29 รายงานติดตามฉบับสมบูรณ์ ประจำปี 2558
30 ตรวจติดตามครั้งที่4
31 ตรวจติดตามครั้งที่3
32 ตรวจติดตามครั้งที่2
33 ตรวจติดตามครั้งที่1
34 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณเป็นรายโครงการ2558
35 รายงานการประเมินผลการจัดบริการสาธารณะ
36 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2557
37 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2556
38 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2555
39 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2554
40 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2553
41 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2552
42 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2551
43 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2550
44 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2549
45 การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาประจำปีงบประมาณ2548
  ทั้งหมด 45 รายการ : 1 ไปหน้า->> : 1

 
 
Copyright 2018-2020 © องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0 5399 8333 อัติโนมัติ 100 คู่สาย โทรสาร 0 5399 8334
e-mail : chiangmaipao@chiangmaipao.go.th