นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นับคะแนนแล้ว 99.97%
(ข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ เวลา 03.30 น.)


สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นับคะแนนแล้ว 99.97%
(ข้อมูลวันที่ 21 ธันวาคม 2563 ณ เวลา 03.30 น.)