Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Provincial Administrative Organization

053-998-333chiangmaipao@chiangmaipao.go.th

ปรับขนาดตัวอักษร

"เมืองแห่งความสุข เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ธรรมชาติสมบูรณ์ การเกษตรมั่งคั่ง ชุมชนเข้มแข็ง ท่องเที่ยวยั่งยืน"   วิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 -สวมหน้ากากอนามัย -ล้างมือบ่อยๆ -รักษาระยะห่างที่ปลอดภัย

Social media share

แผนผังเว็บไซต์

เว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

- หน้า Intro

- หน้าหลัก

   - หน้า เกี่ยวกับ อบจ.เชียงใหม่

       - ประวัติความเป็นมา

       - วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - ตราสัญลักษณ์

       - แถลงนโยบายนายก องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - สมาชิกสภา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - บุคลากร องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - โครงสร้างส่วนราชการ

       - รายงานประจำปีงบประมาณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - อำนาจหน้าที่

       - องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ส่วนแยกเขต

   - หน้า หน่วยงานภายใน

       - กองคลัง

       - กองพัสดุและทรัพย์สิน

       - กองการเจ้าหน้าที่

       - กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

       - สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด

       - สำนักการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

       - สำนักช่าง

       - สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด

       - กองสาธารณสุข

       - กองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

       - หน่วยตรวจสอบภายใน

       - การป้องกันและต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - การเลือกตั้ง ส.อบจ.เชียงใหม่

   - หน้า ยุทธศาตร์/แผนงาน

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.จังหวัดเชียงใหม่

       - ยุทธศาสตร์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - ข้อบัญญัติงบประมาณ

       - แผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - แผนดำเนินงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน

       - รายงานผลการดำเนินการประจำปี

       - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

       - รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ

       - รายงานการรับฟังความคิดเห็น (ประชาคม) แผนพัฒนาท้องถิ่น

       - รายงานสรุปผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - ประเมินประสิทธิภาพ อปท. (LPA)

       - แผนบริหารความเสี่ยง

       - แผนปฏิบัติการดิจิทัล

       - แผน BCP

   - หน้า งานประชาสัมพันธ์

       - แผ่นพับ

       - วารสาร

       - ข่าวประชาสัมพันธ์การเลือกตั้ง

       - ข่าวประกาศของหน่วยงาน

       - ประกาศต่างๆ

       - ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ อบจ.เชียงใหม่

       - คู่มือและแบบฟอร์มสำหรับงานสารสนเทศ

       - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ อบจ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

       - ปฏิทินกิจกรรม

   - หน้า บริการ

       - กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

       - คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

       - คู่มือสำหรับประชาชน

       - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       - Q &A

       - Social Network

       - E-Server

       - คลังความรู้ อบจ.เชียงใหม่

       - รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

       - ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

       - ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

       - สถิติการเข้าใช้บริการข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - ประกาศ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - แนวทางการปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการ ทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

       - การจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - บริการสาธารณะอาคารและสถานที่ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

       - ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติไม่ชอบ

       - การบริการรถดูดโคลน

   - หน้า ติดต่อ อบจ.เชียงใหม่

       - Q&A คําถามที่พบบ่อย

       - แผนที่ตั้ง อบจ.เชียงใหม่

       - หมายเลขโทรศัพท์ภายในสำนักงาน

       - ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

       - กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพ จังหวัดเชียงใหม่